Informácii o spracúvaní osobných údajov pre účastníkov webináru

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účastníkov webinára

„Zefektívnenie servisných prác a kontrol v teréne“ („Informácia“)

Spoločnosť RESCO spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť RESCO“ alebo „prevádzkovateľ 1“) a spoločnosť Millennium spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť Millennium“ alebo „prevádzkovateľ 2“, spolu spoločnosť RESCO a spoločnosť Millennium len ako „Spoločnosti“ alebo „Prevádzkovatelia“ rešpektujú a v plnej miere uplatňujú požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení („ZoOOÚ“).

Táto Informácia je určená:

 • účastníkom webinára „Zefektívnenie servisných prác a kontrol v teréne“, ktorí sa na webinár dobrovoľne prihlásili prostredníctvom prihlasovacieho formulára na platforme GoToWebinar

(ďalej spoločne ako „Dotknuté osoby“). Cieľom Informácie je poskytnúť Dotknutým osobám dostatočný prehľad o tom, ako sú ich osobné údaje Spoločnosťami spracúvané a aké majú voči Spoločnostiam práva vo vzťahu k týmto údajom.

 1. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva:

 • spoločnosť RESCO spol. s r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 19281/B, so sídlom na adrese Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 768 916, E-mail: privacy@resco.net
 • spoločnosť Millennium spol. s r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 21072/B, so sídlom na adrese Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 781 271, E-mail: privacy@millennium.sk

 

 1. Aké Vaše osobné údaje spracúvame?

Spoločnosť RESCO spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • pracovné telefónne číslo,
 • pracovná pozícia
 1. Prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, na akom právnom základe ich spracúvame a ako dlho ich uchovávame?

Spoločnosť RESCO spracúva Vaše osobné údaje na nasledovné účely, na nasledovných právnych základoch a uchováva ich po dobu:

Účel spracúvania Právny základ spracúvania Osobné údaje Doba uchovávania
1.       realizácia webináru a plnenie povinností z toho vyplývajúcich (uvedené zahŕňa najmä zúčastnenie sa na webinári, zabezpečenie priebehu webinára) Vaša účasť na webinári predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami ako účastníkmi webináru a spoločnosťou RESCO a spoločnosťou Millennium spol. s r.o. ako organizátormi webináru, v rámci ktorého máte možnosť o digitalizácii prác a kontrol v teréne. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. meno a priezvisko, e-mailová adresa, pracovné telefónne číslo, pracovná pozícia, názov spoločnosti po dobu trvania webináru
2.       Marketingová komunikácia, zdieľanie informácií o webinároch a iných akciách, ktoré Prevádzkovatelia organizujú Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý bol podrobený posúdením oprávnených záujmov tzv. “testom proporcionality” (v ktorom spoločnosť RESCO uvádza, že jej oprávnený záujem, a to marketingová komunikácia, zdieľanie informácií o webinároch a iných akciách, ktoré Prevádzkovatelia organizujú

nijako nadmieru neohrozuje práva a slobody dotknutých osôb – účastníkov webináru.

meno a priezvisko, e-mailová adresa, pracovné telefónne číslo, pracovná pozícia po dobu 2 rokov od konania webináru a/alebo do okamihu vznesenia námietky proti spracovaniu údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je v prípade bodu 3 ods. 1 pri účele „realizácia webinára a plnenie povinností z toho vyplývajúcich“ potrebné pre Vašu účasť na webinári, t.j. na uzatvorenie zmluvného vzťahu s Vami, ktorý v prípade ich neposkytnutia nebude možné uzatvoriť.

 1. Kde sú spracúvané Vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území. Spoločnosť RESCO neprenáša a ani neplánuje preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Spoločnosť Millennium, spol. s r.o. neprenáša a ani neplánuje preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 1. Komu sú Vaše osobné údaje poskytované?

Spoločnosť RESCO poskytuje Vaše osobné údaje nasledovným príjemcom:

 • v nevyhnutnom rozsahu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté alebo inak sprístupnené osobám poskytujúcim spoločnosti RESCO odborné IT služby,

Spoločnosť Millennium poskytuje Vaše osobné údaje nasledovným príjemcom:

v nevyhnutnom rozsahu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté alebo inak sprístupnené osobám poskytujúcim spoločnosti Millennium odborné IT služby,

 1. Sú Vaše osobné údaje spracúvané spôsobom automatizovaného individuálneho rozhodovania?

Vaše osobné údaje nie sú spracúvané spôsobom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

 1. Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje?

Spoločnosti získavajú Vaše osobné údaje priamo od Vás.

 1. Aké máte práva ako Dotknutá osoba?

Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a ktoré Spoločnosti spracúvajú na všetky účely a na všetkých právnych základoch uvedených v bode 3 tejto Informácie, máte nasledovné práva:

 • právo na prístup k osobným údajom– máte právo získať od spoločnosti RESCO a/alebo od spoločnosti Millennium potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie týkajúce sa ich spracúvania;
 • právo na opravu – máte právo na to, aby spoločnosť RESCO a/alebo spoločnosť Millennium bez zbytočného odkladu opravila alebo doplnila nesprávne alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú;
 • právo na obmedzenie spracúvania– máte právo na to, aby v určitých prípadoch spoločnosť RESCO a/alebo spoločnosť Millennium obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov len na ich uchovávanie a na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej osoby alebo na ich spracúvanie z dôvodov dôležitého verejného záujmu; obmedzenie spracúvania môžete požadovať najmä v prípade, ak máte pochybnosť o správnosti Vašich osobných údajov, a to na obdobie umožňujúce spoločnosti RESCO a/alebo spoločnosti Millennium overiť správnosť týchto údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – okrem vyššie uvedených práv máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Úrad môžete kontaktovať písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo elektronickou poštou na adrese: dozor@pdp.gov.sk.

Ďalej v špecifických prípadoch máte aj nasledovné práva vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a to:

 • právo na vymazanie – máte právo žiadať, aby spoločnosť RESCO a/alebo spoločnosť Millennium vymazala všetky osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak sú zároveň splnené podmienky stanovené v GDPR; (avšak toto právo máte iba v prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe oprávnený záujem a plnenie zmluvy a na účely bližšie špecifikované k týmto právnym základom v bode 3 tejto Informácie);
 • právo namietať proti spracúvaniu – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú; (avšak toto právo máte iba v prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe oprávnený záujem a na účely bližšie špecifikované k tomuto právnemu základu v bode 3 tejto Informácie);
 • právo na prenosnosť údajov – máte právo získať od spoločnosti RESCO a /alebo spoločnosti Millennium osobné údaje, ktoré o Vás spracúva a preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi (avšak toto právo máte iba v prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe plnenie zmluvy a na účely bližšie špecifikované k tomuto právnemu základu v bode 3 tejto Informácie).
 1. Kto dohliada na správnosť a zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov?

Na správne a zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov v spoločnosti RESCO dohliada zodpovedná osoba určená spoločnosťou RESCO. Na správne a zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov v spoločnosti Millennium dohliada zodpovedná osoba určená spoločnosťou Millennium.

Zodpovednú osobu spoločnosti RESCO môžete kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: privacy@resco.net, alebo telefonicky na čísle: +421220 902 011.

Zodpovednú osobu spoločnosti Millennium môžete kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: privacy@millennium.sk .

 1. Ako nás kontaktovať? 

V prípade, ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou RESCO alebo si želáte uplatniť vyššie uvedené práva, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: privacy@resco.net.

V prípade, ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Millennium.alebo si želáte uplatniť vyššie uvedené práva, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronickej pošty na adrese privacy@millennium.sk